О ШКОЛИ

,,ОБРАЗОВАЊЕ ЈЕ ЗЛАТНИ КЉУЧ СЛОБОДЕ“

Основна школа ”Драгиша Михаиловић” почела је са радом 1984. године. Изграђена  је средствима локалног самодоприноса и прве ђаке је примила  17.10.1984.г.  Школа је добила име по предратном учитељу, који је био познати визионар и реформатор. Две године касније, у оквиру школе,  почиње са радом и издвојено одељење у Малим Пчелицама (четвороразредна школа).

Основни ресурс наше школе јесте огроман простор (4433 м2 у обе школе), који може да задовољи и потребе наставе, ваннаставних активности, културних и спортских садржаја не само за ученике, већ и за локалну заједницу. 

У матичној школи постоји:

 • 15 учионица опште намене;

 • 5 кабинета – за стране језике, физику, биологију, информатику и музичку културу

 • 1 радионица за техничко образовање 

 • 1 специјализована учионица за децу предшколског узраста 

 • 2 просторије од којих је једна организована за продужени боравак првог и другог разреда,   

 • фискултурна сала са справарницом и 2 свлачионице;

 • 3 хола, од чега се један користи за приредбе;

 • 13 просторија за наставнике за припрему наставе, које се налазе поред учионица;

 • Школска библиотека са књижним фондом од око 7600 књига;

 • наставничка канцеларија

 • кутак за родитеље – посебно уређен  простор који  се налази код ученичког улаза 

 • кухиња

 • трпезарија за исхрану ученика у продуженом боравку

 • 4 канцеларије стручних служби – директора, психолога, секретара, рачуноводства

 • Огранак Градске библиотеке „Вук Караџић“

 • игралиште за рукомет, кошарку и фудбал 

 • школском двориште, простора 1 хектар и 20 ари.

Простор издвојеног одељења је мањи и састоји се од 6 учионица, од којих је једна за предшколску децу, и једног кабинета за информатику. Уз помоћ локалне заједнице направљењо је и уређено игралиште за мали фудбал, рукомет и кошарку. Простор школског дворишта износи 1 хектар и 20 ари.

Школа у издвојеном одељењу од јануара 2022. користи централно грејање на гас.

Рад у школи је организован у једној смени.

Оно чиме се наша школа поноси су вредни ученици, који постижу запажене резултате на различитим такмичењима и конкурсима, као и одговоран колектив који стручним радом и залагањем наставу чини бољом и квалитетнијом

Кадар наше школе чини талентовани тим професионалаца, који се труди да ради у најбољем интересу ученика. Професионалност, брига и довитљивост су наша карактеристика. Читава школска заједница: наставно и ваннаставно особље, управа, родитељи и пријатељи, имају свој удео у заједничкој мисији да наша школа  буде школа примерена светским стандардима. Уз неговање квалитетног образовно-васпитног рада велика пажња се поклања безбедности ученика, очувању и уређењу школске средине. 

У школи се реализују традиционалне културне и спортске манифестације, чиме се подстиче креативност ученика и наставника. Широка лепеза ваннаставних активности омогућава ученицима да пронађу оно у чему су успешни. 

У школи постоји  разрађена  процедура за примену Протокола о заштити ученика/ца од насиља, злостављања и занемаривања у образовно-васпитним установама као  Програм превенције дискриминације. Школа има и сајт који се ажурира. Међутим, намеће се потреба боље ажурираности и садржајности сајта да би школа добила на афирмацији, а тиме и већу посећеност и обавештеност ученика, родитеља и локалне заједнице о животу и раду школе. Промовишемо и негујемо дечија и људска права.  Ученички радови су видно истакнути по учионицама и ходницима школе. 

  Како би се сарадња и комуникација између школе и родитеља одвијала уз узајамно уважавање, омогућено је родитељима да се укључе у проблематику живота школе кроз разне активности. Родитељи се благовремено извештавају о постигнућима и напредовању њихове деце . Обавештавају се и о осталим сегментима рада школе од стране одељењских старешина на родитељским састанцима, на састанцима Савета родитеља или индивидуалним разговорима са предметним наставницима, психологом,  директором, facebok, instagrama  и сајта школе. Уобичајено је да се држе општи родитељски састанци. Родитељи учествују у реализацији јавних часова као предавачи, субјекти у радионицама или посматрачи. Помажу такође у организацији посета које су у функцији наставе. Чланови Школског одбора се редовно састају, информишу и доносе одлуке, њихово мишљење се уважава и радо учествују у раду школе. Школа остварује добру сарадњу са другим школама, културним, спортским и другим институцијама. Учествује и покреће хуманитарне, еколошке и културне акције самостално и  у сарадњи са локалном заједницом. 

Користећи искуство дуге традиције и применом саврмених метода и различитих облика рада, као и уз уважавање индивидуалних карактеристика ученика обезбеђујемо квалитетну наставу и поштовање личности свих актера васпитно-образованог процеса. Тако се сврставамо у ред  школа које негују позитивне људске вредности и које  су  покретачи и носиоци  активности у локалној заједници.

Кроз процес развоја школе унапређујемо локалну заједницу и свест о важности школе као носиоца знања, умећа и вештина. Модерне технологије доносе са собом изазове, нова знања, нове навике, и мењају животни стил. Доступност интернета пружа могућност да образовање буде доступније свима. Развијамо свест о заједничком раду на обезбеђивању савремене школе која деци може да пружи високе стандарде образовања. Развој услова рада школе кретаће се у интересу свих ученика, наставника, родитеља и локалне самоуправе, а све у интересу квалитетнијег живота, образовања и васпитања младих генерација.

ШТА ЈЕ ВИЗИЈА И МИСИЈА ШКОЛЕ

Сам процес планирања започет је дефинисањем визије школе (слике коју школа жели) и мисије (начина којим остварујемо визију) Дефинисањем визије отворили смо границе размишљања, осигурали континуитет већ постојеће визије/мисије, дали смер кретања и сврху постојања, указали на потребе увођења промена, грађења поуздања, лојалности и стумилисања тимског рада, побудили интерес и отвореност према јединственим и креативним решењима.

 

Визија је дефинисана као „футуристички идеал“, како би школа требала изгледати, да се одржи њено жељено стање. Одређена је као усаглашеност вредности и циљева, заједничког схватања, доношења одлука и процене рада. Визија је слика школе и њеног стања у наредних пет година.

 

Мисија школе даје одговор на питање: зашто школа постоји, односно која је њена улога у друштву (кога школује, зашто, које наставне целине…). Изражава сврху и функцију школе, усмеравање, покушај постизања одређеног степена сагласности око начела, заједничких вредности или претпоставки.

МИСИЈА НАШЕ ШКОЛЕ

У основи образовног процеса је ученик. Наставник осмишљава свој рад тако да одговара афинитетима и способностима  сваког ученика.

Оријентисаност наставе ка исходима даје наставнику већу слободу у остваривању програма наставе и учења.

Мисија наше школе је да даљим унапређењем наставе и учења подстичемо свестрани развој личности ученика, задовољавање интересовања и потреба уз уважавање различитости као и неговање духа међусобне толеранције. Ту смо да својим знањем и искуством пробудимо нова интересовања, развијемо позитивну мотивацију за учење и рад, подржимо лични развој ученика и наставника , као и да подстичемо стваралаштво кроз практичан и креативни рад.

Трудимо се да негујемо и надограђујемо постојеће добре односе са окружењем, да развијамо позитиван однос између ученика и наставника, као и да развијамо правичност, одговорност, међусобно разумевање, толеранцију и уважавање.

Мисија наше школе је да пратимо савремене трендове у образовању и да квалитетним стручним радом наставника и стручних сарадника омогућимо сваком ученику да се развију у складу са својим способностима.

Сваки ученик има право на квалитетно образовање које му омогућава да буде срећан и успешан у будућности – времену сталних промена. У сарадњи са родитељима трудимо се да нам сваки ученик израсте у одговорну, културну и образовану  личност.

Полазимо од претпоставке да су сва деца радознала и да могу да уче и напредују. У настави  примењујемо флексибилан приступ  који дечју радозналост  користи  као полазну тачку учења. Такав приступ доприноси критичком и самокритичком мишљењу, ученик предвиђа, претпоставља, процењује,  закључује.

Наставници пружају подршку ученицима да остваре своје амбиције. Унутрашњу мотивацију  ученик добија радећи са жаром на сопственим и групним пројектима.

Интелектуална храброст и компетенције  (предметне и међупредметне) које стиче чине да буде способан, самосталан, прилагодљив у разним непредвидивим ситуацијама  у животу, да се не скрива од проблема, већ да се са њима суочава и да их решава.

Задовољан ученик гради пријатељске односе са другима, негује дијалог у коме преовлађују разум, логика, одговорност и пристојност. Задовољан ученик се осећа безбедно у својој школи, a асертивност je основни принцип на коме се заснива успешна комуникација.

Ми смо школа која негује позитивне вредности у духу међусобне толеранције, уважавања и ненасиља.

ВИЗИЈА НАШЕ ШКОЛЕ

Желимо да наша школа постане савремена , добро опремљена школа са функционалним наставним средствима, уз још бољи квалитет наставе и учења по свим сегментима (од планирања, припремања  и извођења наставног процеса, до праћења напредовања ученика) где ће ученици стицати квалитетно образовање које ће примењивати у даљем школовању, раду и животу .

Желимо отворену , безбедну, ефикасну , квалитетну и демократску школу која ће бити у могућности да ученицима понуди велики број разноврсних садржаја, како у наставним тако и у ваннаставним активностима и тиме створи атмосферу у којој ће бити више солидарности , другарства а мање конфликта.

Тежимо да будемо школа, савремена и прилагођена, ефикасна и атрактивна за ученике, за родитеље и локалну заједницу, а све са јасним циљем и настојањима, како бисмо израсли у јаку образовну институцију и били међу бољим и водећим школама у региону.

Симбиоза смо младости и искуства, место где се негује љубав, хуманост, толеранција , пријатељство, разумевање између запослених и ученика и међусобно поштовање.

.Желимо да постанемо школа у којој наставници и стручни радници остваривањем образовних стандарда и стандарда квалитета рада поштујући различитости ученика пружају квалитетну подршку њиховом целокупном развоју. Желимо да школа буде пријатно место за све који су у њој!

У школи се примењује проактивни приступ у остварењу пословне визије. Желимо да створимо национално препознатљиву школу која ће се издвајати квалитетом рада, степеном слободе у осмишљавању активности, програма и пројеката за ученике.

Желимо школу у којој стасавају срећни, одговорни и образовани млади људи спремни да ослободе своју креативност и иновативност, воде асертивну комуникацију, граде сарадничке односе. Развијају се у пријатном и безбедном окружењу уз подстицај свих учесника образовно-васпитног рада – наставног кадра, родитеља и локалне заједнице.

Ученик усваја функционална знања и способности и схвата улогу целоживотног учења важног за функционисање у глобалном друштву.